Böcker


Böcker från Höghus förlag består alltid av en stor bildsamling från en eller flera stadsdelar i Stockholm eller strax intill. Tiden är ungefär 1905 till några år in på 1970-talet. Fotografierna är valda ur några av de finaste vykortssamlingarna som finns över staden men kommer också ur privatalbum och från bildarkiv som Konsums och Pressbyråns. Varje fotografi identifieras i en bildtext, nästan alltid ned till gatunummer, och dateras med en kvalificerad gissning, en ibland nog så svår uppgift då vykortsförlagen aldrig skrev årtal på sina kort eller närmare angav var på en lång gata kameran befann sig.